INTRATA

   CONSULTING

  strona główna |  o nas |  oferta |  kontakt

zgłoszenie szkody

Miałeś wypadek ?
ZADZWOŃ !!!

telefon 
 61-646 81 45 Poniedziałek - Piątek
w godz. 9.00 - 15.30
  

tel kom.

605 669 300
 697 121 300

info@ic-odszkodowania.pl
    OFERTA
    szkody osobowe
 • w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje:
 1. jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów                             ( art 444 par 1 k.c)
 2. renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym   ( art 444 par 2 k.c.)
 3. renta tymczasowa ( art.444 par 3 k.c.) 

 • naprawienie szkody za doznane krzywdy, cierpienia fizyczne i moralne może polegać na przyznaniu:
 1. zadośćuczynienia ( art. 445 k.c.)

 • w razie śmierci najbliższym członkom rodziny przysługuje:
 1. jednorazowe odszkodowanie - stosowne świadczenie ( art 446 par 3 k.c.)
 2. roszczenie o rentę ( art 446 par 2 k.c.) 
 3. zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, nagrobka             ( art 446 par 1 k.c.) 
 4. zadośćuczynienie w postaci jednorazowej wypłaty z tytułu śmierci bliskiej osoby ( art 446 par 4 k.c.)   
 

   szkody majątkowe

   art 361 par 2 k.c.

 " Z braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono."  

Naprawienie szkody według powyższego zapisu powinno zastąpić na wskutek wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
Jednakże  gdyby przwrócenie stanu poprzednego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
                                  
                 
© Copyright 2008 IC. All Rights Reserved.